ارائه الگوریتم شبیه سازی تبرید پارتو برای نوع دوم مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه با درنظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه میبد، یزد، ایران

چکیده

امروزه، مسائل بالانس خط مونتاژ، خصوصا بصورت چندهدفه، بطور فزاینده ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. در این مقاله، به بهینه سازی همزمان دو هدف کمینه سازی زمان سیکل و کمینه سازی مجموع زمان های آماده سازی در مسائل بالانس خط مونتاژ پرداخته شده است. هدف اول زمانی بکار گرفته می شود که یک سازمان موجود، به دنبال تولید بیشتر محصولات در یک شیفت کاری است بطوریکه سازمان علاقه ای به تغییر تعداد ایستگاه های کاری ندارد. هدف دوم عموما زمانی ارزش می یابد که طولانی شدن زمان های آماده سازی، باعث افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و همچنین خستگی بیشتر اپراتورها می شود. روش های قطعی با توجه به مفروضات مساله کارا نیستند؛ لذا الگوریتم شبیه سازی تبرید پارتو در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است تا مجموعه جواب پارتو را تولید کند. نتایج محاسباتی، نشان دهنده کارایی قابل قبول الگوریتم پیشنهادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pareto simulated annealing for balancing the multi-objective assembly line type II problem with sequence-dependent setup times between tasks

نویسندگان [English]

  • Mozhde Rabbani 1
  • SEYEDALIREZA SEYEDALAGHEHBAND 2
  • Mohammad Mirabi 3
  • Hasan Dehghan Dehnavi 1
1 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University,, Yazd, Iran
2 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Industrial Engineering Department, Meybod University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Line balancing is a fundamental concept for continuous production systems. Assembly lines are present in different industrial environments and usually have a great economic impact because of their high manpower levels. A simplified view of the assembly line balancing problem (ALBP) is defined as the grouping of the tasks required to assemble the final product to the workstations conforming the assembly line, which specifies the permissible orderings of the tasks. The main goal of the assembly line balancing problem is to assign the tasks to workstations such that the precedence relations are satisfied and some performance measure is optimized. The ALBPs are classified into two groups: simple assembly line balancing problems (SALBPs), which bear numerous simplifying assumptions and general assembly line balancing problems (GALBPs), which are closer to the reality due to the consideration of one or more realistic conditions, like sequence-dependent setups.In this paper, we consider the problem of optimizing simultaneously the objectives of minimizing cycle time and minimizing the overall setups in a general assembly line balancing environment with the consideration of sequence-dependent setup times between tasks. The first objective, which is referred to as the type II problem, generally occurs when the organization wants to produce the optimum number of items using a fixed number of workstations without adding new machines. The minimization of the overall setup times is important mostly for the cases when setups impose maintenance costs on tools and the prolongation of setup times would increase maintenance costs and also brings more exhaustion to workers.This paper is intended to introduce the objective of minimizing overall setups in the class of assembly line balancing problems and solve the problem of concurrently minimizing cycle time and the overall setups. Exact method was not efficient enough to solve the innovative problem with type II problem assumptions; thus, a Pareto simulated annealing (PSA) algorithm is developed to solve such an Np-hard problem and several quantitative metrics are defined for evaluating the proposed algorithm. Computational results verified the considerable efficiency of the PSA algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly line balancing
  • Sequence-dependent setup times
  • Pareto simulated annealing
  • Scheduling