دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-178 

شناسنامه علمی شماره

چکیده انگلیسی مقالات زمستان1402، شماره 2

صفحه 169-178

مدیر مجله مهندسی صنایع و مدیریت