مدلسازی پویای اثر مشوق های مالی بر نفوذ تکنولوژی برق خورشیدی : شواهدی از کشور ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه میبد ، گروه مهندسی صنایع (سیستم ها) ، دانشگاه میبد ، میبد ، ایران

2 دانشکده صنایع

3 دانش اموخته دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش تقاضای جهانی انرژی، محدودیت منابع فسیلی و آلودگی کره زمین موجب شده‌اند تا استفاده از انرژی خورشیدی موردتوجه قرار گیرد. کشورهای دنباله‌رو محیط‌زیست از جمله ایران بدلیل ناکارامدی سیاستها و دسترسی به سوختهای فسیلی ارزان قیمت پیشرفت‌های اندکی در این زمینه داشته اند. این مقاله میزان تاثیر سیاست-های تشویقی دولت در راستای انتشار بیشتر این تکنولوژی را به روش پویایی‌شناسی‌سیستم مورد تحلیل قرار داده است. نتایج این تحلیل سناریو نشان داد با اجرای سناریو پایه میزان هزینه‌های دولت و ظرفیت نصب شده، کمترین مقدار را در مقایسه با سایر سناریوها خواهد داشت و در این سناریو، متوسط هزینه کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن بالاتر از سناریوهای ترکیبی می‌باشد اما در سناریوهای ترکیبی (ترکیب یارانه بالاتر و قیمت خرید تضمینی پایین‌تر)، علی رغم افزایش ظرفیت انباشته شده تکنولوژی برق خورشیدی و کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن، کاهش متوسط هزینه‌های دولت و مصرف خالص برق از شبکه کاملاً محسوس و قابل انتظار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic modelling of the effect of financial incentives on the penetration of home solar technology: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • Najmeh Neshat 1
  • Hashem Mahlooji 2
  • Mitra Kabiri 3
1 رییس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه میبد ، گروه مهندسی صنایع (سیستم ها) ، دانشگاه میبد ، میبد ، ایران
2 Sharif University of Technology
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Environmentally friendly countries, although often with high potential for solar power generation, have made insignificant progress in this area, mainly due to the inefficiency of prospecting policies, access to fossil fuels with low price, and a lack of prioritization. Environmental issues and the immaturity of related technologies and infrastructures (given that Iran also has a high source of solar energy among these countries), makes Iran performed poorly in its exploitation. Therefore, in order to achieve high capacity of solar systems in the residential sector, considering subsidies by the government along with protection tariff policy can lead consumers' desire to use more of these systems and installed capacity. It can increase them significantly and have a significant effect on reducing carbon dioxide emissions. Increasing global energy demand, limited fossil fuel resources and growing prices in recent decades, and some issues such as pollution and global warming, have led to the use of alternative energy sources, including solar energy. Least Environmentally Friendly Countries (LEFC) in contrast to their high potentials for solar power generation, they have made little progress, primarily due to inefficiencies in existing policies, access to low-cost fossil fuels, and environmental concerns and lack of prioritization. In this study, supportive and incentive policies for the dissemination of this technology in the intended countries were examined, and policies and measures that could be useful for Least Environmentally Friendly countries (LEFC) were evaluated and analyzed using this case study. In this regards, a system dynamics methodology was used to examine the effect of the proposed policies and actions using two subsystems of power consumption and the use of photovoltaic equipment in the residential sector through four scenarios. The results showed that although the Business As Usual (BAU) scenario is less government spending, the average cost of reducing carbon dioxide (CO2) emissions is high and the installed capacity is much lower than the combined scenarios of feed-in tariffs and capital subsidies. But the hybrid scenario may reduce government costs and net electricity consumption compared to other scenarios, and the amount of accumulated capacity in addition to increasing carbon dioxide (CO2) emissions reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Incentives Management
  • Solar PV
  • System Dynamics
  • Iran
  • Subsidy