مکانیابی تسهیلات و طراحی الگوی بهینه توزیع با در نظرگرفتن الزامات قانونی شرکت‌های پخش دارویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، ایران

چکیده

در این مقاله مدل ریاضی عدد صحیح آمیخته، با هدف تعیین مکان قرارگیری انبارهای شعب پخش دارویی با در نظر گرفتن الزامات قانونی توزیع دارو توسعه داده‌ شده ‌است. در این مدل علاوه بر ساختار شبکه توزیع، الگوی توزیع بهینه داروهای تحت قرارداد در سطح شعب شرکت در کل کشور نیز تعیین می‌شود. با توجه به پیچیدگی و ابعاد بالای مدل در شرایط واقعی، یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک پیشنهاد شده‌است. به منظور اعتبارسنجی مدل، مطالعه موردی با استفاده از داده‌های یک شرکت پخش دارویی مورد توجه قرار گرفته‌است. نتایج مطالعه مذکور، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه مجموع هزینه‌های احداث و توزیع دارو است. به طور خاص نشان داده شد که در طراحی بهینه هزینه توزیع دارو برای شرکت تحت بررسی با کاهش 23 همراه است. به منظور ارزیابی اثربخشی نتایج، در چند سناریو به بررسی نتایج مدل در مقایسه با عملکرد کنونی شرکت پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing facilities location and distribution flows for pharmaceutical distribution companies: a legal view

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohajer Tabrizi 1
  • Zahra Khojeh 2
  • Tooba Darvishmohammadi 2
1 Department of industrial engineering, faculty of engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this paper, a mathematical model has been developed with the aim of locating branch warehouses of a pharmaceutical distribution company, taking into account the existing legal requirements regarding drug distribution. In this model, in addition to the structure of the distribution network, optimal flow of contracted drugs at the level of company's branches throughout the country is also determined. Due to high complexity and high dimensions of the model in real conditions, a combined solution approach based on meta-heuristic methods has been proposed. To solve the model, at the beginning, structure of the model was decomposed into a main problem and several sub-problems and then it was solved using a two-stage genetic algorithm. In the first stage, it solves main problem and in the second stage, it solves sub-problems. In order to apply the balance constraints related to the connection between stages in the supply chain (input or output flow of or from each stage to others), priority-based encoding was utilized in the second level. Since in solving the model with real dimensions, due to the high dimensions of the problem in addition to its complexity, solution time is very high, p-medoid clustering method was incorporated to aggregate supply chain customers. Finally, tuning of algorithms were used with the popular Taguchi method. In order to validate the model, a case study using real data of Elite Daru Distribution Company has been considered. Results of the case study indicate a 23% reduction in distribution costs in optimal design as compared to existing design. Studies have also shown that we face a 7% cost in the case of restrictions imposed by law compared to the case without it. Sensitivity analysis on the number of cluster centers showed that data integration would lead to an average cost change of less than 1%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilities location
  • optimal distribution plan
  • legal enforcement
  • pharmaceutical distribution companies