استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه‌ی نتایج با روش تحلیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

حداقل فشار امتزاج‌پذیری $(M‌M‌P)$ مفهومی کلیدی در طراحی و اجرای فرایند ازدیاد برداشت به‌روش تزریق امتزاجی است. در این تحقیق محاسبات $M‌M‌P$ با استفاده از دو روش تحلیلی و پاراکر انجام، و نتایج حاصله با داده‌های تجربی مقایسه می‌شوند. در روش تحلیلی محاسبات تبخیر ناگهانی منفی برای نفت مخزن و گاز تزریقی انجام و خط‌بست‌های اولیه و تزریقی که توسط خط‌بست های متقاطع به یکدیگر مرتبط می‌شوند، تعیین می‌شوند. حداقل فشار امتزاج‌پذیری، فشاری است که براثر آن طول یکی از خط‌بست‌های نفت اولیه تا تزریقی صفر شود. در روش دوم با توجه به تعریف $M‌M‌P$ به‌عنوان پایین‌ترین فشاری که در آن کشش سطحی بین دو فاز صفر می‌شود، این کمیت براساس محاسبه‌ی کششِ بین سطحی با مدل پاراکر تعیین می‌شود. محاسبات به‌روش تحلیلی با استفاده از معادلات حالت $P‌R$ و $M‌N‌M$ انجام می‌شوند. نتایج به دست آمده از مدل تحلیلی با روش آزمایشگاهی لوله قلمی، و نتایج حاصل از مدل پاراکر با روش امحاء کشش سطحی $(V‌I‌T)$ مقایسه می‌شود. بررسی انجام‌شده درمورد تأثیر ترکیب گاز تزریقی نیز نشان‌گر آن است که حضور اجزاء میانی در گاز تزریقی می‌تواند در کاهش $M‌M‌P$ مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MMP DETERMINATION BY PARACHOR METHOD AND COMPARISON WITH ANALYTICAL METHOD

نویسنده [English]

  • S.F. A‌g‌h‌a‌m‌i‌r‌i
D‌e‌p‌t. o‌f C‌h‌e‌m‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g \nU‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f I‌s‌f‌a‌han
چکیده [English]

The minimum miscibility pressure (MMP) is a key concept in EOR by using miscible gas injection. In this report, MMP will be calculated by analytical and Parachor methods and the results are compared with experimental data. In the analytical method, initial and injection tie lines are determined by using negative flash calculations for both reservoir oil and injection gas. These tie lines will be corresponded with cross tie lines. MMP is the pressure where the length of one tie line (from initial to injection tie lines) equals zero. In the second method, MMP is calculated according to this fact; that interfacial tension between two phases goes to zero at completely miscibility. The interfacial tension is calculated by the Parachor model. Analytical calculations are performed by PR, SRK and MNM EOS. Results of analytical and Parachor methods are compared with the experimental data of slim tube and vanishing interfacial tension (VIT) methods. Results show superior agreement between calculations and experimental data. Our results indicate that MMP will be reduced significantly, due to the presence of intermediate components of reservoir oil in the injection gas and the similarity between reservoir oil and injection gas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EOR
  • miscible injection
  • MMP Displacement
  • EOS
  • parachor model