دوره و شماره: دوره 25، شماره 50، مهر 1388، صفحه 1-53