سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید

چکیده

فرمالدئید یکی از ترکیبات شیمیایی با ارزش و پرمصرف در صنعت پتروشیمی است که همواره بررسی و بهینه‌سازی فرایندهای تولید آن بخش وسیعی از تحقیقات را در برگرفته است. در نوشتار حاضر اکسایش جزئی متانول به فرمالدئید با استفاده از کاتالیزور اکسید آهن ـ اکسید مولیبدن در محدوده‌ی دمایی $^c‌i‌r‌c C$۴۱۰−۲۷۰ در یک واکنشگر مداوم بستر سیال مورد بررسی قرار گرفته است. کاتالیزور مورد نیاز برای انجام فرایند، طی یک فرایند هم‌رسوبی از محلول‌های قطبی هپتامولیبدات آمونیوم و نیترات آهن تهیه شده است. به‌منظور افزایش استحکام و مقاومت مکانیکی کاتالیزور سنتز شده، عمل تلقیح با نیترات بیسموت روی آن صورت گرفته و سپس مجدداً تکلیس شده است تا به‌منظور انجام واکنش در بسترسیال قابل استفاده باشد. در طی انجام واکنش تأثیر پارامترهای مختلف نظیر دما، سرعت ظاهری گاز و درصد خوراک، بر سرعت واکنش و ظرفیت عملیاتی واکنشگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی حاصله با نتایج به دست آمده از مدل‌های ارائه شده برای راکتورهای بستر سیال مقایسه شده است. در نهایت بهترین مدل منطبق بر عملکرد واکنشگر مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, catalysts, construction and modeling Vaknshgrhay oxidation of methanol to formaldehyde Bstrsyal order

چکیده [English]

One of the chemicals formaldehyde and consumed values ​​in the petrochemical industry is always check and optimize its production processes a large part of the investigation is taken. The present partial oxidation of methanol in formaldehyde using a catalyst of iron oxide, molybdenum oxide in the temperature range $ ^ circ C $ 410-270 in a continuous reactive fluid bed has been studied. Catalyst needed for the process, a process during Hmrsvby of ammonium and nitrate solutions Polar Hptamvlybdat iron is produced. In order to increase the mechanical strength and resistance to catalyst synthesis, the action inoculated with bismuth nitrate on it and then taken up again by calcination reaction in order Bstrsyal useful. During the impact of various parameters such as reaction temperature, gas superficial velocity and the percentage of feed, the reaction rate and operational capacity has been studied reagent. Experimental results obtained with the results of the models presented for fluid bed reactors have been compared. Finally the best model based on reagent performance is marked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -