دوره و شماره: دوره 24، شماره 41، فروردین 1387، صفحه 1-78