تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

چکیده

در مطالعه رفتار خشک شدن مواد و طراحی خشک کن‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین پارامترهای لازم منحنی‌های ایزوترم جذب و دفع است. این منحنی‌ها نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی بین مقدار رطوبت و رطوبت نسبی تعادلی فضای اطراف ماده )فعالیت آبی( هستند. تعیین ایزوترم‌های جذب و دفع رطوبت با دو سیستم استاتیکی و دینامیکی ممکن است. چون دست‌یابی به شرایط تعادل در سیستم استاتیکی ممکن است روزها و حتی هفته‌ها به‌طول بیانجامد. برای تعیین ایزوترم جذب و دفع رطوبت یک دستگاه آزمایشگاهی با متد دینامیکی طراحی و ساخته شد. آزمایش‌های جذب رطوبت بر نمونه‌ی آرد گندم در دستگاه مذکور و در سه دمای ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درجه سانتی‌گراد، و فعالیت‌های آبی مختلف انجام شد. به‌منظور انطباق داده‌های آزمایشگاهی به دست آمده از فرایند جذب مدل‌های جذبی B‌E‌T، G‌A‌B، ازوین، اسمیت، ایگلسیاس ـ شریف، چانگ ـ فاست، هالسی و هندرسون مورد استفاده قرار گرفتند. مدل‌های G‌A‌B، چانگ ـ فاست و هندرسون با داده‌های آزمایشگاهی به‌خوبی مطابقت داشتند. مقدار خالص حرارت ایزواستریک جذب با استفاده از ایزوترم مدل هندرسون و رابطه‌ی کلاسیوس ـ کلاپیرون در رطوبت‌های مختلف به دست آمد. این مقدار با افزایش مقدار رطوبت از ۰٫۰۲ تا ۰٫۲۰ )کیلوگرم آب بر کیلوگرم جامد خشک( از مقدار ۳۳٫۳۴ به ۲٫۹۸ )کیلو ژول بر مول( کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of moisture absorption isotherms and heat curves of pure wheat flour absorb Ayzvastryk

چکیده [English]

Drying behavior of materials in the study and design of industrial drying Knhay one of the parameters necessary to attract and repel curves are isotherms. Curves indicates the relationship between moisture content and quilibrium relative humidity atmosphere surrounding material) Water Activities (are. Determine isotherms absorb moisture and repel static and dynamic system with two possible. As to achieve equilibrium conditions in the static system may Bhtvl days and even weeks lead. isotherms to determine the moisture absorption and excretion of a laboratory apparatus was designed and built the dynamic method. moisture absorption tests on the example of wheat flour in the machines and the three temperatures 25, 35 and 50 degrees Celsius, and various water activities were performed. order compliance test data obtained from the absorption process, absorption models BET, GAB, Azvyn, Smith, Noble Iglesias, Chang fast, Halsy and Henderson were used. models of GAB, Henderson Chang fast and corresponded well with experimental data. net amount of heat absorbed Ayzvastryk using model isotherms Henderson and relations Klasyvs Klapyrvn in different moisture contents were obtained. This increases the amount of moisture content 0.02 to 0.20) kg water kg dry solid (33.34 value to 2.98) J mol kg (decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -