استفاده از بهترین معادلات حالت برای محاسبه‌ی برخی خواص فیزیکی هیدروکربن‌ها در نواحی نزدیک و فوق بحرانی

چکیده

مسئله‌ی جداسازی کاتالیزوری فرایند فیشرـتروپش از محصولات مایع آن )واکس(، هم‌اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های واکنشگرهای حبابی ـ دوغابی مطرح است. این جداسازی درواقع به‌دلیل گران‌روی بسیار بالای واکس خروجی از واکنشگر، و نیز دیگر خواص نامطلوب آن با نرخ پایین و مشکلات متعدد همراه است. در میان انواع روش‌های جداسازی، فرایند استخراج فوق بحرانی یکی از بهترین روش‌های پیشنهادی در سال‌های اخیر برای انجام این جداسازی است. کاربرد این شیوه اساسا به‌علت ویژگی‌های ممتاز سیال فوق بحرانی و نیز توانایی این سیال در بهبود خواص فیزیکی واکس ــ نظیر گران‌روی و چگالی ــ است. از سوی دیگر، باید دانست که مدل‌سازی و نیز انجام این فرایند نیازمند دسترسی به اطلاعات خواص فیزیکی مذکور برای سیال در شرایط عملیاتی فوق بحرانی است؛ اگرچه محاسبات خواص فیزیکی در شرایط بحرانی و فوق بحرانی همواره با دشواری‌ها و خطای زیادی همراه بوده است. در این تحقیق، ضمن بررسی برخی انواع روابط نظری و پیشنهاد استفاده از بهترین معادلات حالت برای پیش‌بینی گران‌روی، چگالی و ضریب هدایت حرارتی هیدروکربن‌های سبک و سنگین و نیز مخلوط آنها، با استفاده از همین معادلات حالت این خواص برای هگزان و نیز برخی مخلوط هیدروکربن‌ها در اطراف ناحیه‌ی بحرانی و بالاتر محاسبه شده و نتایج حاصله با مقادیر تجربی مقایسه شده است. آنگاه مقادیر پیشنهادی چگالی، گران‌روی و ضریب هدایت برای واکس و نیز مخلوط آن با هگزان در محدوده‌ی عملیاتی اطراف نقطه‌ی بحرانی هگزان ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که افزودن هگزان به واکس در این محدوده‌ی عملیاتی )هنگامی‌که در فاز فوق بحرانی هگزان انجام می‌گیرد(، نسبت به افزودن آن در حالت‌های گاز یا مایع، تأثیر بیشتری در بهبود خواص فیزیکی واکس و درنتیجه، بازده جداسازی کاتالیزور/واکس خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The best mode equations to calculate some physical properties of hydrocarbons in the areas near and above the critical

چکیده [English]

Separation issue Fyshrtrvpsh catalytic process of the liquid products) Wax (, Now as one of the main challenges posed Vaknshgrhay slurry bubble. It really isolated because of the high viscosity of the reactive output of wax, and other undesirable properties with low rates and numerous problems is associated. Among the various ethods of separation, supercritical extraction process is one of the best techniques proposed in recent years to do this is segregation. Application of these practices mainly due to distinctive features of supercritical fluid and the fluids ability to improve physical properties such as viscosity wax is density. On the other hand, should know and do modeling process requires access to information for the physical properties of supercritical fluid is in operational condition, although the calculations and physical properties in these critical situations and challenges critical error always great has been associated with. In this research, the review comments and suggested some type of relationship the best mode equations for predicting viscosity, density and thermal conductivity of light and heavy hydrocarbons and their ixtures, using the same equations of state properties for the hexane and Some mixtures of ydrocarbons in the critical area around and above the calculated and the results are compared with experimental values. then the amounts proposed density, viscosity and conductivity for the mixture of wax and hexane in the operational range around the critical point of hexane is presented. Results indicate that adding hexane to wax the operating range) when supercritical hexane phase is done (than adding it in gas or liquid states, more effective in improving the physical properties of wax and thus efficiency, separation of catalyst / wax will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -