مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار

چکیده

جداسازی گاز دی‌اکسید کربن از فرایندهای اصلی در پالایش گاز است. به‌منظور جداکردن این گاز از جریان گاز طبیعی اغلب از روش جذب به‌همراه واکنش شیمیایی توسط حلال‌های آلکانل‌آمین استفاده می‌شود. در این تحقیق، مدل ترمودینامیکی حلالیت گاز دی‌اکسید کربن در مخلوط آبی از $ MEA $ and $ MDEA $$ مورد مطالعه قرار گرفته، و پارامترهای مدل ارائه شده است. در این مدل برای محاسبه‌ی نیروهای برد کوتاه از مدل $ UNIQUAC-NRF $ به‌صورت یک مدل غیر الکترولیتی، و برای محاسبه‌ی برد بلند از مدل پیتزر ـ دبای ـ هوکل استفاده شده است. با توسعه‌ی این مدل در دماهای مختلف، پارامترهای برهم‌کنش برای سیستم مخلوط $ MDEA-MEA-H_ {2} OCO_ {2} $ به دست آمد. نتایج حاصل از این مدل )در مقایسه با مدل $ Li-Mather $( از دقت خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of CO2 solubility in mixed solvents Myndar

چکیده [English]

Carbon dioxide gas separation processes in the refining gas main. In order to separate the gas from the gas stream plus most of the chemical absorption method is used by Lkanlamyn solvents. In this study, thermodynamic model, Gas solubility of carbon dioxide in aqueous mixtures of $ MEA $ and $ MDEA $ studied and model parameters are presented. This model to calculate short-range forces of the model $ UNIQUAC-NRF $ form a non-electrolyte model, and to calculate long-range model Pytzr Dbay Hvkl used. With the development of this model at different temperatures, the interaction parameters for mixed systems $ MDEA-MEA-H_ {2} OCO_ {2} $, respectively. The results of this model) compared with the model $ Li-Mather $ (has good accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -