تعیین شرایط بهینه در تصفیه‌ی پساب حاوی مواد لبنی به‌روش افزایش زیست‌شناختی

چکیده

به‌منظور استفاده از روش زیست‌شناختی در بهبود عملکرد سیستم‌های لجن فعال برای تصفیه‌ی پساب کارخانجات لبنیات، از جمیعت میکروبی لجن فعال هوازی سیستم تصفیه‌ی شرکت سهامی صنایع شیر ایران )پگاه( ده باکتری جدا کرده و عملکرد هر یک از این ریزاندامگان را در کاهش بار آلی پساب مورد بررسی قرار داده‌ایم. بعد از مدت ۳۰ روز نمونه‌گیری، باکتری‌های B‌P$_{3}$ و B‌P$_{4}$ میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )C‌O‌D( را به‌ترتیب ۷۰٫۷ و ۶۹٫۵ درصد کاهش دادند. با اعمال شرایط بهینه در دمای $^{c‌i‌r‌c} C$۳۵−۳۰، p‌H برابر با ۱۰−۱۱، و نیز دور همزن )r‌p‌m(۱۵۰ باکتری، میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )C‌O‌D( توسط B‌P$_{3}$ به‌میزان ۸۴٫۷۰ درصد کاهش یافت. این باکتری از میزان کربوهیدرات، چربی و پروتئین پساب به‌ترتیب ۹۸، ۴۵٫۳۰ و ۵۳ درصد کاسته است. مخلوط B‌P$_{3}$ و B‌P$_{4}$ به‌اندازه‌ی B‌P$_{3}$ تنها کارایی نداشته است. بنابراین B‌P$_{3}$ به‌عنوان بهترین باکتری در سیستم انتخاب شد و با افزایش آن به تانک هوادهی لجن فعال و غالب شدن بر مخلوط میکروبی می‌توان کارایی عملکرد سیستم لجن فعال را بالا برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the optimum conditions in dairy wastewater treatment containing biological method to increase

چکیده [English]

Biological methods in order to improve the performance of activated sludge systems for dairy wastewater treatment plants, the microbial Jmyt aerobic activated sludge treatment system in Iran Milk Industries Company) Pegah (ten bacteria isolated and the performance of each Ryzandamgan reduce the organic load effluent ve studied. After 30 days of sampling, bacteria BP $ _ {3} $ and BP $ _ {4} $ chemical oxygen required) COD (respectively to 70.7 and 69.5 percent decreased. With Optimum temperature conditions imposed on $ ^ { circ} C $ 35-30, pH equal to 10-11, and round mixer) rpm (150 bacterial, chemical oxygen required) COD (by BP $ _ {3} $ dealing fell 84.70 percent. The amount of bacteria from carbohydrates, fats and proteins respectively effluent 98, 45.30, and has declined 53 percent. Mixed BP $ _ {3} $ and BP $ _ {4} $ Bhandaz·hy BP $ _ {3} $ is not just performance. So BP $ _ {3} $ as the best selection of bacteria in the system and increasing the activated sludge aeration tanks and regain mixed microbial activated sludge system performance efficiency can be raised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -