اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد

2 دانشکده‌ی مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نظام ترجمان کیفیت فرایندی نظام یافته است که با اعتقاد کامل به ارضای نیازها و خواسته‌های مشتری شروع می‌شود و پس از جمع‌آوری این خواسته‌ها که اصطلاحاً «ندای مشتری» نامیده می‌شود آن‌ها را به مشخصه‌های کیفی تبدیل و ترجمه می‌کند و ضمن یک سلسله عملیات محاسباتی ماتریسی، پارامترهایی را که در دست‌یابی به آن خواسته‌ها مهم‌اند برجسته کرده و با استفاده از این پارامترها، فرایند دست‌یابی دقیق به آن خواسته‌ها را طراحی می‌کند. در این تحقیق، خانه کیفیت را به‌صورت یک مسئله‌ی تصمیم‌گیریِ چندمعیاره با هدف اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی (گزینه‌ها)، چنان در نظر می‌گیرند که بتواند در مجموع بیشترین اثر و بهبود را در ارتقاء سطح رضایت مشتری از خواسته‌ها و نیازمندی‌های او (معیارها) داشته باشد. سپس آن‌را به‌صورت فازی مدل‌سازی کرده و روش T‌O‌P‌S‌I‌S را برای اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی در محیط فازی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها