دوره و شماره: دوره 22، شماره 34، تیر 1385، صفحه 1-152 
تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده

صفحه 11-20

پیام حنفی‌زاده؛ عباس سیفی؛ کوماراسامی پونومبالام


استفاده ازسطوح چند پاسخی مشتری‌گر برای بهینه‌سازی فرایند

صفحه 123-135

رضا براداران کاظم‌زاده؛ مهدی بشیری؛ آنتونی اتکینسون