ارائه‌ی یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین، و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری مبتنی بر پارتو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

مسئله‌ی تخصیص سفارشات خرید به تأمین‌کنندگان، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیران خرید در یک زنجیره‌ی تأمین محسوب می‌شود. در این نوشتار با ارائه‌ی مدلی در زنجیره‌ی تأمین علاوه بر کمینه‌کردن کل هزینه‌های خریدار، به کیفیت و تحویل به موقع نیز توجه شده و از رویکرد پارتو برای حل مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده استفاده می‌شود. علاوه بر این، استراتژی تخفیف تدریجی و همچنین هزینه‌ی کمبود کالا نیز در نظر گرفته شده است. به‌منظور حل مدل پیشنهادی انتخاب تأمین‌کننده از دو الگوریتم چندهدفه‌ی مبتنی بر رویکرد پارتو به‌نام‌های الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب )N‌S‌G‌A-I‌I( و الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب )N‌R‌G‌A( بهره گرفته‌ایم. در نهایت به‌منظور اثبات عملکرد مناسب روش‌های حل ارائه شده در مدل پیشنهادی، این روش‌ها روی مسائل آزمایشی تولیدشده با ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پاسخ‌های به دست آمده نیز با استفاده از روش‌های آماری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها