ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی بهینه‌سازی استوار برای برنامه‌ریزی لجستیکی در واکنش به زلزله با در نظر گرفتن مراکز توزیع و درمان موقت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم‌ها،پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

پس از وقوع هر بحران یا رویداد طبیعی نظیر زلزله، مهم‌ترین واکنش،حمل‌ونقل افراد آسیب‌دیده و توزیع کالاهاست. در این نوشتار یک
مدل چندهدفه، چند پریودی برای برنامه‌ریزی لجستیکی کالا و مصدومانپس از زلزله با در نظر گرفتن مراکز درمانی موقت و مراکز توزیع موقت ارائه شده است. افزون بر این، در این مدل به مکان‌یابی مراکز توزیع موقت و تعیین ظرفیت مراکز درمانی موقت و بیمارستان‌ها نیز توجه شده است. با توجه به ماهیت غیرقطعی پارامترهایی همچون میزان تقاضا،مقدار منابع موجود، تعداد افراد آسیب‌دیده و ظرفیت درمانی منطقه از رویکرد بهینه‌سازی استوار برای مدل‌کردن و برخورد با عدم قطعیت استفاده شده است. مدل ارائه شده به دنبال کمینه‌کردن تعداد افراد سرویس داده نشده، میزان تقاضای برآورده نشده و نیز تعداد کل وسیله‌ی نقلیه‌ی استفاده شده است. برای حل مدل نیز با توجه به متفاوت بودن اهمیت اهداف از رویکرد سلسله‌مراتبی استفاده کرده‌ایم. در نهایت با استفاده از مدل ارائه‌شده، برنامه‌ریزی لجستیکی کالا و مصدومان را پس از زلزله‌ی فرضی در منطقه ۱۷ شهر تهران مورد مطالعه قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها