دوره و شماره: دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 1-104 
بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - Sicp

صفحه 3-6

سید مرتضی سید ریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی