دوره و شماره: دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، فروردین 1373، صفحه 1-72