دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 11-66