دوره و شماره: دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-154