نویسنده = مهدی بشیری
توسعه‌ی مدل مکان‌یابی ـ تخصیص بیشینه پوشش سلسله‌مراتبی اشتراکی

دوره 31.1، شماره 2.1، اسفند 1394، صفحه 3-13

جعفر باقری نژاد؛ مهدی بشیری؛ حمیده نیکزاد


ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 3-12

مهدی بشیری؛ امیر حسین امیری؛ مجید جلیلی


مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه

دوره 1-29، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 117-125

حسین کریمی؛ مهدی بشیری


استفاده ازسطوح چند پاسخی مشتری‌گر برای بهینه‌سازی فرایند

دوره 22، شماره 34، تیر 1385، صفحه 123-135

رضا براداران کاظم‌زاده؛ مهدی بشیری؛ آنتونی اتکینسون