نویسنده = مصطفی ستاک
برنامه‌ریزی شبکه‌ی تأمین با در نظر گرفتن ریسک

دوره 31.1، شماره 2.1، اسفند 1394، صفحه 25-35

معصومه مهرعلی دهنوی؛ عبدالله آقایی؛ مصطفی ستاک


مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.2، تیر 1393، صفحه 119-127

مصطفی ستاک؛ مجید حبیبی؛ حسین کریمی