کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره

دوره 34.1، شماره 1.1، شهریور 1397، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.5549

عاطفه مهرورز؛ محمدعلی صنیعی منفرد؛ محمدعلی فارسی؛ محمود شفیعی