کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی)

دوره 32.1، شماره 1.2، شهریور 1395، صفحه 81-86

معصومه شعبانزاده گواسرایی؛ سمیه علیزاده؛ پروانه فرزانگان


ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 113-121

ابوالفضل کاظمی؛ زهرا ضیایی کوچصفهانی