کلیدواژه‌ها = مدیریت موجودی توسط فروشنده
ارائه‌ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده‌فروش در شرایط رقابتی

دوره 37.1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 103-115

10.24200/j65.2021.56263.2142

مرضیه کریمی؛ حسن خادمی زارع؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


مدل‌سازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره‌ی تأمین پس‌رو

دوره 33.1، شماره 1.1، شهریور 1396، صفحه 113-121

10.24200/j65.2017.5581

میترا موبد؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمد صالح اولیا


برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 32.1، شماره 1.1، شهریور 1395، صفحه 53-63

امیرحسین نیکنام‌فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 111-118

امیرحسین نیکنام فر؛ سید حمیدرضا پسندیده