کلیدواژه‌ها = الگوریتم‌های فراابتکاری
بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 101-109

محمدرضا آل آقا؛ محمد فضایلی؛ رضا بشیرزاده؛ رسول شفائی