کلیدواژه‌ها = متوسط طول دنباله
طراحی نمودارهای کنترل میانگین پیش‌رونده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده چندمتغیره در فاز ۲

دوره 39، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 99-108

10.24200/j65.2022.60203.2292

امین ستوده؛ امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ سینا جمشیدی


نمودارهای کنترل پذیرش برای پایش فرایند خودبرگشتی مرتبه‌ی اول

دوره 39، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-72

10.24200/j65.2022.58411.2228

سمراد جعفریان نمین؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ رضا توکلی‌مقدم؛ علی سلماس نیا


پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی


پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ

دوره 1-30، شماره 1.2، تیر 1393، صفحه 21-27

امیرحسین امیری؛ محمد هادی دورودیان


یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 113-119

امیر حسین امیری؛ محمد حسنی انبوهی


نمودارهای کنترل G‌W‌M‌A و D‌G‌W‌M‌A برای مشخصه‌های کیفی وصفی

دوره 1-30، شماره 1.2، تیر 1393، صفحه 129-138

مریم اسمعیلی؛ حمیده نیکزاد؛ رویا انجم شعاع