یک مدل قیمت گذاری و موجودی با تابع تقاضای وابسته چند متغیره و تابع هزینه نگهداری خطی- افزایشی برای محصولات فاسدشدنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قیمت‌گذاری مکانیزمی مرسوم برای جذب مشتریان بیشتر و مدیریت درآمد در نظر گرفته می‌شود. این پژوهش یک مدل موجودی و قیمت‌گذاری برای محصولات فاسدشدنی انبارشدنی با هزینه نگهداری خطی- افزایشی نسبت به زمان که تقاضای آن‌ها تابعی حاصل‌ضربی از قیمت، تازگی و سطح موجودی نمایش داده شده است، را ارائه می‌کند. در این پژوهش فرض سنتی موجودی پایان دوره صفر، به موجودی پایان دوره غیر صفر توسعه داده شده است. مدل ارائه شده مقادیر بهینه زمان بازپرسازی، موجودی پایان دوره و نرخ شکست قیمت، با هدف افزایش سود خرده‌فروش را تعیین می‌کند که همزمان مقدار بهینه سفارش و زمان اعمال شکست قیمت نیز تعیین خواهد شد. ساختار تابع هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به امکان وجود جواب بهینه محلی، الگوریتم جستجو ارائه خواهد شد. در نهایت مثالی برای نمایش نتایج تئوریک و بیان جنبه های مدیریتی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A pricing-inventory model for perishable products with multivariate dependent demand function and time-increasing-linear holding cost function

نویسندگان [English]

  • Behnaz Gharakhani
  • Mahsa Ghandehari
  • Azarnoush Ansari
Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Pricing is a mechanism to manage yield and absorb more customers. The amount of waste for perishable products such as fresh fruits and vegetables, egg, meat and fish, and cooked foods are considerable. Nowadays customers are more health-conscious and tend to buy fresher products. Setting a fixed price to a perishable product convinces customers to purchase fresher products and remain a portion of inventory unsold. Although pricing with respect to the time to expiring date can increase the demand rate of aged products and decrease the amount of waste. Having the price elasticity of demand and its impact on inventory management especially for perishable products makes investigating the pricing and inventory problems simultaneously an effective way for reducing costs and increasing the total profit. The holding cost depends on the price and the types of equipment and facilities used to preserving and holding the product. For many fresh products, the unit price of holding cost is not fixed over time, i.e., the older the product, the higher the unit holding cost. Also, the demand is influenced by several factors such as price, freshness, displayed inventory level. This research investigates a pricing-inventory problem considering a time-increasing-linear holding cost function. The ending inventory is sold at the salvage level. The problem considers a multiplicative demand function of price, freshness, and displayed inventory level. The problem is formulated as a nonlinear programming model. The model’s decision variables are the replenishment cycle, ending inventory level, the discount rate, the order quantity, and the discount time. The objective function is to maximize the retailer’s total profit. Some theorems are proved to study the concavity of the objective function. A search algorithm is proposed based on the model specifications. Finally, an example is solved and the sensitivity of some parameters is analyzed to illustrate theoretical and managerial aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory management
  • Pricing
  • Linear holding cost
  • Perishable products
  • Multivariate demand function