ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری- موازی چند حالته با مکانیزم اشتراک عملکرد چند حالته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی - دانشگاه خوارزمی

چکیده

سیستم اشتراک عملکرد برای افزایش و بهبود قابلیت اطمینان یک سیستم توسط پژوهشگران ارائه شده‌است. در این پژوهش، یک سیستم سری- موازی چند حالته با مکانیزم اشتراک عملکرد درنظرگرفته شده‌است. در این سیستم، عملکرد مازاد هر زیرسیستم به وسیله‌ی خطوط انتقال چند حالته با زیرسیستم مجاور خود به اشتراک گذاشته می‌شود. به دلیل هدررفت انتقال، خطوط در حین انتقال عملکرد، مقداری از عملکرد خود را از دست می‌دهند. مدل ریاضی برای سیستم پیشنهادی ارائه و برای ارزیابی آن از روش تابع مولد فراگیر استفاده شده‌است. جهت حل مدل پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مثال‌ عددی تعریف شده‌است. در این مثال دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته‌است. 1) تاثیر مکانیزم اشتراک عملکرد بر قابلیت اطمینان سیستم 2) تاثیر هدررفت انتقال بر قابلیت اطمینان سیستم. نتایج به دست آمده افزایش قابلیت اطمینان را در سیستم پیشنهادی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability evaluation of multi-state series-parallel systems with multi- state performance sharing mechanism

نویسندگان [English]

  • Maryam Torkamani Mianji 1
  • Youness Javid 2
1 MSc. Student - Kharazmi University
2 Assistant Professor, Kharazmi university
چکیده [English]

Reliability is the probability that a system will perform properly over the period of time under specified operating conditions. A Performance sharing system has been proposed by researchers to increase and improve the reliability of a system. Recently, a new procedure for sharing surplus performance has been introduced. In this procedure, the surplus performance of each unit is shared with its adjacent unit. This mechanism is investigated in a simple series structure. But in reality, the system can have different components and more complex structures. Therefore, it is necessary to investigate this procedure in other structures such as series- parallel structure with different components. Classical reliability theory in the basic state is considered binary, in which a system or a component has only two possible states, that is, it either works or breaks down. However, many real word systems have multiple operational performance levels. Therefore, the study of multi state systems is of particular importance. The problem of transmission loss can be considered in various dimensions such as power systems, mechanical tools, etc. If transmission loss is not considered in performance sharing systems, system reliability is over estimated. Therefore, it is important to consider the transmission loss between lines of this system. In this study, a series- parallel multi state system with a performance sharing mechanism is provided. In this system, the surplus performance of each subsystem is shared with adjacent subsystem through multi state transmission lines. Due to transmission loss, the lines lose some of their performance during transmission. The mathematical model is presented for the proposed system and the universal generating function method is used to evaluate it. To solve the proposed model using a genetic algorithm, numerical example is defined. In this example, two issues are examined.1) The effect of performance sharing mechanism on system reliability 2) The effect of transmission loss on system reliability. The results show an increase in reliability in the proposed system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Series- parallel system
  • Performance sharing mechanism
  • Multi state transmission lines
  • Transmission loss
  • Universal Generating Function