مدلسازی سرمایه گذاری در بنادر با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ها (مطالعه موردی: ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، مدل پویای سرمایه‌گذاری در بنادر، با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم1 جهت ارزیابی سیاست‌های مدیریتی که منجر به بهبود توان عملیاتی بندر، افزایش درآمد و ظرفیت کشتی‌های ورودی به بندر می‌شود، ارائه شده است و با استفاده از نرم‌افزار ونسیم2 اجرا گردید. اعتبار مدل پیشنهادی با استفاده از سوابق موجود از داده‌های واقعی در بندر شهید رجایی در بازه زمانی 1397-1388، که از طریق مصاحبه با کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی جمع‌آوری گردید، مورد تایید قرار گرفته است. سیاست‌های پیشنهادی اتخاذ شده جهت دستیابی به اهداف سازمان عبارتند از: افزایش سرمایه‌گذاری در ظرفیت ترمینال کانتینری، کاهش تعرفه‌ خدمات بندری و افزایش عمق اسکله. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیاست‌های پیشنهادی موثر واقع شده و افزایش مقادیر متغیرهای کلیدی مدل از جمله توان عملیاتی، ظرفیت، درآمد، تقاضا و ظرفیت کشتی‌های ورودی به ترمینال کانتینری را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Port Investment Modeling by System Dynamics Approach (Case Study: Container Terminal of Shahid Rajaei port)

نویسندگان [English]

  • Nasim Nahavandi 1
  • Nikou Razzaghi 2
1 Prof of Industrial Engineering / Tarbiat Modares University
2 Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Due to the large volume of exports and imports of goods, developing the country's ports as the country's communication gateways is a need. A comparative economic study of different countries shows that sustainable development in these countries is always been accompanied by investment. This fantastic economic phenomenon has reached significant proportions in the world today. This paper aims to present a model for investing in the container terminal of ports with a system dynamics approach and examine various management policies. The proposed model considered these subsystems: growth and investment, capacity, berth, and access channels.

According to the proposed model variables, investment data in the container terminal of Shahid Rajaei port for ten years from 1388 to 1397 is entered into the model, and simulation results are presented. The variables that are evaluated are investment per unit of container, entry tariff of ships to port, container storage tariff, the tariff of transport operators in the container terminal, and depth of berth and access channel.

In order to confirm the proposed model, first, the model is approved by the software, and then some important validation tests are used, and the validity of the proposed model is confirmed. Also, to examine the sensitivity of performance variables to changes in policy parameters, policies adopted in the three areas of service quality, revenue, and the capacity of incoming ships to the port, which are: increase of investment per container unit, reduction of port service tariff and increase of berth depth, were implemented on the model in the period of 1397-1406. Finally, the selected policies in each area are implemented simultaneously. The results of the simultaneous implementation of the proposed policies are satisfactory. There are observed a 24% increase in the operating capacity of the container terminal, a 31% increase in equipment capacity, a 30% increase in revenue, and a 96% increase in the capacity of incoming ships. As a result, by adopting the proposed policy of this research, the performance of the container terminal of Shahid Rajaei port can improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Operating Capacity
  • Container Terminal
  • Investment, Shahid Rajaei Port