بهینه سازی استوار چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: نان صنعتی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- پردیس فارابی

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

اتلاف منابع یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی است که کشورهای مختلف با آن روبه‌رو هستند. زنجیره تامین حلقه بسته یکی از راه‌های درنظر گرفتن بازیافت محصولات، برای کنترل موانع زیست محیطی است. تحقیق حاضر درصدد توسعه یک رویکرد برنامه ریزی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته نان صنعتی درشرایط عدم قطعیت بادرنظرگرفتن اهداف اقتصای و زیست محیطی است. بدین منظور یک مدل برنامه‌ریزی خطی عددصحیح مختلط چندهدفه تک محصولی، تک دوره ای و چند ظرفیتی ارائه می-شود. بین اهداف با روش ترابی و هسینی (TH) توازن برقرار و مدل در اندازه ‌های مختلف و با عدم قطعیت های متفاوت آزمایش می‌شود. نتایج حاصل از میانگین توابع هدف نشان می‌دهد در همه موارد، حالت استوار جواب‌های بهتر و کاراتری نسبت به جواب‌های قطعی دارد. شکاف بین دو رویکرد با توجه به هر دو ضریب عملکرد در اغلب موارد با توجه به اندازه مسئله و عدم قطعیت، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Robust Optimization of Multi-Objective Green Closed Loop Supply Chain under Uncertainty (Case Study: Industrial Bread)

نویسندگان [English]

  • Mona Karimi 1
  • Babak Javadi 2
  • Meisam shahbazi 3
1 MSc, Management faculty, Pardis Farabi, University of Tehran
2 Assistant Professor Industrial engineering Department, College of Farabi, University of Tehran
3 Assistant Professor, Industrial Management Department. College of Farabi University Of Tehran
چکیده [English]

Lack of resource, ecosystems at risk and climate changes have a great impact on the living environment. One of the most important issues and challenges that countries, including our country, face is the waste of resources. In the past decade, due to the increasing importance of economic competitiveness, legal pressures, environmental concerns in the context of old products and social impacts, the issue of closed loop supply chain has attracted many researchers. Increasing the efficiency and effectiveness of supply chain activities is one of the sustainable competitive advantages for companies. Also, companies and organizations are not only aware of environmental factors, but are aware of the revenues of collecting and recycling their used products. The closed loop supply chain is a way of considering the recycling of products to control environmental barriers. This research aims to develop a robust optimization approach for designing a supply chain network in industrial bread. A multi-objective integrated integer linear programming model is presented as a single-product, single-cycle, and multi-capacity. In this model, two economic and environmental objectives are examined under certainty and uncertainty conditions. A balance between the goals of the equilibrium is stablished and the model is tested in different sizes and uncertainties by using the Torabi and Hassini (TH) method. The results demonstrate that in all cases, the robust approach overcomes the deterministic approach based on the mean value of the objective function. Regarding the standard deviation, the robust approach in the problem of 6*10*10*6 with uncertainties ρ=0.2 and ρ=1, the problem of 9*15*15*9 with uncertainties ρ=0.2 and ρ=0.5, and the problem of 12*20*20*12 with uncertainties ρ=0.2, ρ=0.5 and ρ=1, extremely overcomes but in other cases, the deterministic approach has better outcomes. A robust strategy model achieves higher quality and better performance than the deterministic strategy in large problems and higher uncertainty. Due to the size of the problem and the uncertainty, in most cases, the gap between these two approaches increases with respect to both coefficients of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust Optimization
  • Green Closed-loop Supply Chain
  • Uncertainty
  • The Industrial Bread