دوره و شماره: دوره 38.1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-136