دوره و شماره: دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 1-76