دوره و شماره: دوره 1-28، شماره 2، دی 1391، صفحه 3-158 

پژوهشی

ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی