دوره و شماره: دوره 1-28، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 1-152 
بررسی نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری در چند کشور جهان و ایران

صفحه 63-73

سعید سهراب پور؛ محمود یعقوبی؛ محمد غفاری؛ محمود شاکری؛ محمدرضا اسلامی؛ ابراهیم شیرانی؛ مریم پاکپور