دوره و شماره: دوره 33.1، شماره 1.2، شهریور 1396، صفحه 1-152 
روش مؤثر هوشمند به‌منظور پیش‌بینی بار الکتریکی کوتاه‌مدت

صفحه 43-54

10.24200/j65.2017.5590

فاطمه ابراهیمی؛ امیر افسر؛ جلال رضایی نور؛ علی قنبری سرخی