کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
طراحی بهینه‌ی آزمون‌های زوال تسریع شده‌ی مخرب با حضور ریسک‌های رقابتی

دوره 35.1، شماره 2.1، اسفند 1398، صفحه 127-138

10.24200/j65.2018.50338.1848

مرتضی آگاه؛ رسول نورالسنا؛ کامیار صبری لقائی


پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره

دوره 34.1، شماره 1.1، شهریور 1397، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.5549

عاطفه مهرورز؛ محمدعلی صنیعی منفرد؛ محمدعلی فارسی؛ محمود شفیعی