موضوعات = زنجیره تامین
یک مدل بهینه‌سازی ریاضی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین پایدار خون در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.59545.2271

ناعمه زرین پور؛ سید محسن علیزاده


هماهنگی اعضای زنجیره تامین سوخت زیستی با درنظر گرفتن سطح فناوری کشاورزان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2023.61662.2335

فرخنده اکبری؛ سعید یعقوبی؛ حمیده بهرامی