یک رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان سرمایه‌گذاری واقعیت مجازی در یک زنجیره تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه با وجود وب‌رومینگ و سیاست استرداد کالا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

امروزه خرده‌فروشان آنلاین به‌دنبال ارائه واقعیت مجازی هستند تا با ایجاد حس اطمینان از خرید برای مشتریان، فروش را افزایش دهند. با این حال، چنین خدماتی رفتار وب‌رومینگ مصرف‌کننده را نیز تسهیل می‌کند، که ممکن است تقاضای آنلاین را کاهش دهد و رقابت بین خرده‌فروشان آنلاینو سنتی (آفلاین) را تشدید کند. از سوی دیگر، واقعیت مجازی به دلیل ایجاد شرایط تست محصول قبل از خرید، می‌تواند تأثیر مثبتی بر نرخ بازگشت کالا داشته باشد. در این پژوهش، با توسعه یک زنجیره تامین دو کاناله شامل یک خرده‌فروش آنلاین و یک خرده‌فروش سنتی، مقدار بهینه سرمایه‌گذاری بر واقعیت مجازی و تأثیر آن بر نرخ بازگشت کالا و تأثیر رفتار وب‌رومینگ بر قیمت‌گذاری و رقابت بین دو کانال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ارائه واقعیت مجازی، تأثیر مثبتی بر تقاضای هر دو کانال خواهد داشت و موجب افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی در هر دو کانال آنلاین و آفلاین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. Nageswaran, L., Cho, S.H. and Scheller-Wolf, A., 2020. Consumer return policies in omnichannel operations. Management Science, 66(12), pp.5558-5575. https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3492 2. S. Banjo., 2013. Rampant Returns Plague E-Retailers, Wall Street Journal, New York, NY, USA, https://www.wsj.com/ articles/rampant-returns-plague-eretailers-1387752786. 3. Wan, X., Li, D., Chen, J. and Lei, Y., 2020. Managing customer returns strategy with the option of selling returned products. International Journal of Production Economics, 230, p.107794. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107794 4. Ren, L., He, Y. and Song, H., 2014. Price and service competition of dual-channel supply chain with consumer returns. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/565603 5. Baek, E., Choo, H.J. and Lee, S.H.M., 2018. Using warmth as the visual design of a store: Intimacy, relational needs, and approach intentions. Journal of Business Research, 88, pp.91-101. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.013 6. Team, T., 2016. Can virtual reality stores drive revenues for eBay? Forbes. https:// www.forbes. com/ sites/ great speculations/ 2016/ 05/ 23/ can- virtual reality stores drive revenues for ebay/# 60a01 b3e49 a9. Accessed 9 April 2020. 7. Domina, T., Lee, S.E. and MacGillivray, M., 2012. Understanding factors affecting consumer intention to shop in a virtual world. Journal of retailing and consumer services, 19(6), pp.613-620. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2012.08.001 8. Gabisch, J.A., 2011. Virtual world brand experience and its impact on real world purchasing behavior. Journal of Brand Management, 19, pp.18-32. https://doi.org/10.1057/bm.2011.29 9. Pizzi, G., Scarpi, D., Pichierri, M. and Vannucci, V., 2019. Virtual reality, real reactions?: Comparing consumers' perceptions and shopping orientation across physical and virtual-reality retail stores. Computers in Human Behavior, 96, pp.1-12. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.008 10. van Herpen, E., van den Broek, E., van Trijp, H.C. and Yu, T., 2016. Can a virtual supermarket bring realism into the lab? Comparing shopping behavior using virtual and pictorial store representations to behavior in a physical store. Appetite, 107, pp.196-207. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.07.033 11. Li, G., Li, L., Sethi, S.P. and Guan, X., 2019. Return strategy and pricing in a dual-channel supply chain. International Journal of Production Economics, 215, pp.153-164. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.06.031 12. Zhao, S., Wu, F., Jia, T. and Shu, L., 2018. The impact of product returns on price and delivery time competition in online retailing. Computers & Industrial Engineering, 125, pp.658-667. https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.01.007 13. Ai, X., Chen, J., Zhao, H. and Tang, X., 2012. Competition among supply chains: implications of full returns policy. International Journal of Production Economics, 139(1), pp.257-265. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.04.018 14. Sun, Y., Wang, Z., Yan, S. and Han, X., 2022. Digital showroom strategies for dual-channel supply chains in the presence of consumer webrooming behavior. Annals of Operations Research, pp.1-40. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04475-5 15. Jiao, C. and Hu, B., 2022. Showrooming, webrooming, and operational strategies for competitiveness. Production and Operations Management, 31(8), pp.3217-3232. https://doi.org/10.1111/poms.13747 16. Kwark, Y., Chen, J. and Raghunathan, S., 2014. Online product reviews: Implications for retailers and competing manufacturers. Information systems research, 25(1), pp.93-110. https://doi.org/10.1287/isre.2013.0511 17. Sun, M. and Tyagi, R.K., 2020. Product fit uncertainty and information provision in a distribution channel. Production and Operations Management, 29(10), pp.2381-2402. https://doi.org/10.1111/poms.13237 18. Jamali, M.B. and Rasti-Barzoki, M., 2018. A game theoretic approach for green and non-green product pricing in chain-to-chain competitive sustainable and regular dual-channel supply chains. Journal of cleaner production, 170, pp.1029-1043. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.181 19. Taleizadeh, A.A., Soleymanfar, V.R. and Choi, T.M., 2017. Optimal pricing and alliance strategy in a retailer-led supply chain with the return policy: A game-theoretic analysis. Information Sciences, 420, pp.466-489. https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.08.054 20. Zhang, X., Chen, H., Hu, J., Ma, C. and Shi, W., 2021. Optimal showroom service strategy and power structure for retailers considering consumer return. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2021, pp.1-22. https://doi.org/10.1155/2021/4598341 21. Li, G., Li, L. and Sun, J., 2019. Pricing and service effort strategy in a dual-channel supply chain with showrooming effect. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 126, pp.32-48. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.03.019