دوره و شماره: دوره 25، شماره 52، بهمن 1388، صفحه 1-74