دوره و شماره: دوره 25، شماره 49، مرداد 1388، صفحه 1-158