دوره و شماره: دوره 24، شماره 45، آذر 1387، صفحه 1-146