دوره و شماره: دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 1-120 

پژوهشی

طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی