دوره و شماره: دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 3-154 

پژوهشی

پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی


یادداشت فنی

اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری

صفحه 105-112

نرگس آقابیگی؛ سمیه علیزاده؛ ابوطالب صارمی