دوره و شماره: دوره 32.1، شماره 1.1، شهریور 1395، صفحه 3-166 
چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه‌های مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی

صفحه 127-138

یاسر کشتیبان؛ محمدحسین صبحیه؛ حسن دانائی‌فرد؛ داوود دانش‌جعفری