دوره و شماره: دوره 32.1، شماره 1.2، شهریور 1395، صفحه 3-160 

پژوهشی

ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی

صفحه 3-11

رضا مروت‌دار؛ عبداله آقائی؛ عماد روغنیان؛ احمد اصل حداد؛ مسعود معینی‌پور