نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اپراتور جدید اثر ورود اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران: رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [36.1، 1.1، 1399، صفحه 63-72]
 • اثرات متقابل ریسک ارائه‌ی چارچوب پشتیبان تصمیم و ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و تصمیم‌گیریچندمعیاره در محیط فازی (مطالعه‌ی موردی) [36.1، 2.2، 1399، صفحه 49-61]
 • اختلال بازطراحی زنجیره‌ی تأمین سبز ـ مقاوم شبکه‌ی آب‌رسانی: مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی آب‌رسانی شهرکرد [36.1، 2.1، 1399، صفحه 23-32]
 • ارزیابی ریسک ارائه‌ی چارچوب پشتیبان تصمیم و ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و تصمیم‌گیریچندمعیاره در محیط فازی (مطالعه‌ی موردی) [36.1، 2.2، 1399، صفحه 49-61]
 • ارزیابی عملکرد ارائه‌ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • ارزش در معرض ریسک طراحی سیستم هوشمند انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با در نظرگیری ارزش در معرض ریسک [36.1، 2.2، 1399، صفحه 39-48]
 • استدلال شواهدی رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین [36.1، 1.1، 1399، صفحه 51-62]
 • ایستگاه‌های انتقال مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران) [36.1، 1.1، 1399، صفحه 41-50]
 • اضافه‌کاری ارائه‌ی مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی زمان‌بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها [36.1، 2.2، 1399، صفحه 15-25]
 • الگوریتم N‌S‌G‌A‌I‌I مکان‌یابی رقابتی ترتیبی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و گرانشی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 83-95]
 • الگوریتم بهینه‌سازی میرایی ارتعاش بهینه‌سازی توأم برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ملاحظات انتشار کربن [36.1، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • الگوریتم جهش قورباغه‌یی ترکیب الگوریتم‌های جهش قورباغه‌یی و کرم شب‌تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم [36.1، 2.1، 1399، صفحه 33-51]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی توأم برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ملاحظات انتشار کربن [36.1، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی کارگاه باز چندهدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین [36.1، 2.1، 1399، صفحه 53-63]
 • الگوریتم شیرمورچه بهبود سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار [36.1، 1.2، 1399، صفحه 113-123]
 • الگوریتم کرم شب‌تاب ترکیب الگوریتم‌های جهش قورباغه‌یی و کرم شب‌تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم [36.1، 2.1، 1399، صفحه 33-51]
 • الگوریتم میرایی ارتعاش چندهدفه مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی کارگاه باز چندهدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین [36.1، 2.1، 1399، صفحه 53-63]
 • الگوریتم نقطه‌ی درونی مدل‌سازی مسئله‌ی مقدار تولید اقتصادی چندمحصولی با کمبود ترکیبی و با در نظر گرفتن غربال‌گری تولید و محدودیت‌های احتمالی: الگوریتم‌های نقطه‌ی درونی و برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی [36.1، 2.2، 1399، صفحه 77-86]
 • انبار مکانیزه امکان‌سنجی بهینه‌سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی اجزای محدود [36.1، 1.2، 1399، صفحه 51-60]
 • انتخاب بهینه‌ی تأمین‌کنندگان انتخاب هم‌زمان تأمین‌کنندگان و تعیین سیاست موجودی زنجیره‌های تأمین غیرقطعی چندمحصولی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 73-82]
 • انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین [36.1، 1.1، 1399، صفحه 51-62]
 • انتشارات کربن بهینه‌سازی توأم برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ملاحظات انتشار کربن [36.1، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • انتقال مستقیم بهبود سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار [36.1، 1.2، 1399، صفحه 113-123]
 • انحرافات با دلیل چندگانه یکپارچه‌سازی کیفیت و نگهداری ـ تعمیرات با در نظر گرفتن انحرافات با دلیل چندگانه برای فرایندهای با کیفیت بالا [36.1، 2.2، 1399، صفحه 27-37]
 • انقلاب صنعتی چهارم امکان‌سنجی بهینه‌سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی اجزای محدود [36.1، 1.2، 1399، صفحه 51-60]
 • اوزان مشترک ارائه‌ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 3-14]

ب

 • بار اوج مصرفی کاربرد مدل‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی سری‌های زمانی اقتصادی ـ اجتماعی مورد کاوی: سری زمانی اوج بار مصرفی خانگی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 103-111]
 • بازی استاکلبرگ مکان‌یابی رقابتی ترتیبی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و گرانشی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 83-95]
 • برنامه‌ریزی توسعه‌ی انتقال برق روش تجزیه‌ی بندرز تسریع‌شده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید و انتقال برق پایدار در شرایط عدم‌قطعیت با در نظر گرفتن ریسک اختلال و جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی: مطالعه‌ی موردی در ایران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 87-101]
 • برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید برق روش تجزیه‌ی بندرز تسریع‌شده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید و انتقال برق پایدار در شرایط عدم‌قطعیت با در نظر گرفتن ریسک اختلال و جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی: مطالعه‌ی موردی در ایران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 87-101]
 • برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی مدل‌سازی مسئله‌ی مقدار تولید اقتصادی چندمحصولی با کمبود ترکیبی و با در نظر گرفتن غربال‌گری تولید و محدودیت‌های احتمالی: الگوریتم‌های نقطه‌ی درونی و برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی [36.1، 2.2، 1399، صفحه 77-86]
 • برنامه‌ریزی مختلط غیرخطی بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌یی از محصولات چندقطعه‌یی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل [36.1، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • بهره‌وری کل عوامل طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران [36.1، 1.1، 1399، صفحه 87-96]
 • بهینه‌یابی چندهدفه مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی کارگاه باز چندهدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین [36.1، 2.1، 1399، صفحه 53-63]
 • بهینه‌سازی تصادفی چندمرحله‌یی روش تجزیه‌ی بندرز تسریع‌شده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید و انتقال برق پایدار در شرایط عدم‌قطعیت با در نظر گرفتن ریسک اختلال و جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی: مطالعه‌ی موردی در ایران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 87-101]
 • بهینه‌سازی توأم تولید و نگهداری و تعمیرات بهینه‌سازی توأم برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ملاحظات انتشار کربن [36.1، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • بهینه‌سازی دوهدفه مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران) [36.1، 1.1، 1399، صفحه 41-50]
 • بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی انتخاب هم‌زمان تأمین‌کنندگان و تعیین سیاست موجودی زنجیره‌های تأمین غیرقطعی چندمحصولی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 73-82]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارائه‌ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 3-14]

پ

 • پایش آماری فرایند یکپارچه‌سازی کیفیت و نگهداری ـ تعمیرات با در نظر گرفتن انحرافات با دلیل چندگانه برای فرایندهای با کیفیت بالا [36.1، 2.2، 1399، صفحه 27-37]
 • پایش فرایند طراحی نمودارهای کنترل مبتنی‌بر باقی‌مانده‌ها برای پایش پروفایل‌های خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه‌مدت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 19-28]
 • پروفایل خطی ساده طراحی نمودارهای کنترل مبتنی‌بر باقی‌مانده‌ها برای پایش پروفایل‌های خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه‌مدت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 19-28]
 • پیش‌بینی کاربرد مدل‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی سری‌های زمانی اقتصادی ـ اجتماعی مورد کاوی: سری زمانی اوج بار مصرفی خانگی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 103-111]
 • پیش‌بینی مدل بیزین ریسک مشتری بر پایه‌ی مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری [36.1، 2.1، 1399، صفحه 13-21]
 • پویایی‌سیستم طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران [36.1، 1.1، 1399، صفحه 87-96]
 • پورتفولیوی پروژه طراحی سیستم هوشمند انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با در نظرگیری ارزش در معرض ریسک [36.1، 2.2، 1399، صفحه 39-48]

ت

 • تابع درست‌نمایی پایش داده‌های سانسور شده از چپ در فرایندهای چندمرحله‌یی مبتنی بر مدل رگرسیون تحلیل بقا [36.1، 2.1، 1399، صفحه 65-71]
 • تجزیه و تحلیل ریسک معیارهای اهمیت در پایایی زنجیره‌ی مارکف [36.1، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • تحقیق و توسعه طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران [36.1، 1.1، 1399، صفحه 87-96]
 • تحلیل اجزای محدود امکان‌سنجی بهینه‌سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی اجزای محدود [36.1، 1.2، 1399، صفحه 51-60]
 • تحلیل پویایی سیستم مدل‌سازی انتشار مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم} [36.1، 1.1، 1399، صفحه 3-18]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه‌ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • تحلیل پوششی داده‌ها طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران [36.1، 2.2، 1399، صفحه 87-97]
 • تحلیل ریسک مدل بیزین ریسک مشتری بر پایه‌ی مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری [36.1، 2.1، 1399، صفحه 13-21]
 • تخصیص مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران) [36.1، 1.1، 1399، صفحه 41-50]
 • تخفیف کلی توسعه‌ی مدلی برای مسئله‌ی تسطیح منابع و سفارش‌دهی مواد با شدت اجرای متغیر [36.1، 2.2، 1399، صفحه 3-13]
 • تخفیف مقداری توسعه‌ی مدلی برای تعیین یک سیاست یکپارچه‌ی تولید ـ موجودی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری [36.1، 2.2، 1399، صفحه 63-76]
 • تخفیف‌های مقداری رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری محصول در یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تخفیف‌های مقداری و سیاست بازگشت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 29-39]
 • تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان بهبود سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار [36.1، 1.2، 1399، صفحه 113-123]
 • ترجیحات پرستار ارائه‌ی مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی زمان‌بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها [36.1، 2.2، 1399، صفحه 15-25]
 • ترجیحات شیفتی پرستاران بررسی تأثیر عدم قطعیت در مسئله‌ی زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی فازی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 77-85]
 • تسطیح منابع توسعه‌ی مدلی برای مسئله‌ی تسطیح منابع و سفارش‌دهی مواد با شدت اجرای متغیر [36.1، 2.2، 1399، صفحه 3-13]
 • تعدیل ریسک طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران [36.1، 2.2، 1399، صفحه 87-97]
 • تلفن همراه اثر ورود اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران: رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [36.1، 1.1، 1399، صفحه 63-72]
 • تنش امکان‌سنجی بهینه‌سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی اجزای محدود [36.1، 1.2، 1399، صفحه 51-60]
 • توسعه‌ی پایدار روش تجزیه‌ی بندرز تسریع‌شده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید و انتقال برق پایدار در شرایط عدم‌قطعیت با در نظر گرفتن ریسک اختلال و جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی: مطالعه‌ی موردی در ایران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 87-101]
 • تولید ناقص مدل‌سازی و حل مسئله‌ی یکپارچه‌ی مقدار تولید اقتصادی و طراحی نمودار کنترلی در فرایند تولید ناقص با در نظر گرفتن کمبود و محدودیت‌های سطح خدمت و فضای انبار [36.1، 1.1، 1399، صفحه 97-105]

ج

 • جراحی قلب پایش نرخ مرگ و میر جراحی قلب با استفاده از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه‌ی تعدیل ریسک شده [36.1، 1.2، 1399، صفحه 61-75]

چ

 • چیدمان امکان‌سنجی بهینه‌سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی اجزای محدود [36.1، 1.2، 1399، صفحه 51-60]

خ

 • خانواده‌ی محصول بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌یی از محصولات چندقطعه‌یی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • خوشه‌بندی ترکیب الگوریتم‌های جهش قورباغه‌یی و کرم شب‌تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم [36.1، 2.1، 1399، صفحه 33-51]

د

 • درخت تصمیم مدل بیزین ریسک مشتری بر پایه‌ی مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری [36.1، 2.1، 1399، صفحه 13-21]
 • درخت خطا معیارهای اهمیت در پایایی زنجیره‌ی مارکف [36.1، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • دسته‌بندی مدل بیزین ریسک مشتری بر پایه‌ی مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری [36.1، 2.1، 1399، صفحه 13-21]
 • دیمتل فازی اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی بر پایه‌ی روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه [36.1، 1.1، 1399، صفحه 73-85]
 • دیمتل فازی ارائه‌ی چارچوب پشتیبان تصمیم و ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و تصمیم‌گیریچندمعیاره در محیط فازی (مطالعه‌ی موردی) [36.1، 2.2، 1399، صفحه 49-61]

ر

 • رضایت از زندگی طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران [36.1، 1.1، 1399، صفحه 87-96]
 • رقابت کورنو اثر ورود اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران: رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [36.1، 1.1، 1399، صفحه 63-72]
 • روش بهترین و بدترین رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین [36.1، 1.1، 1399، صفحه 51-62]
 • روش تجزیه‌ی بندرز برای برنامه‌ریزی عددصحیح مخلوط روش تجزیه‌ی بندرز تسریع‌شده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید و انتقال برق پایدار در شرایط عدم‌قطعیت با در نظر گرفتن ریسک اختلال و جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی: مطالعه‌ی موردی در ایران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 87-101]

ز

 • زمان‌بندی پرستاران ارائه‌ی مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی زمان‌بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها [36.1، 2.2، 1399، صفحه 15-25]
 • زمان‌بندی پروژه با منابع محدود توسعه‌ی مدلی برای مسئله‌ی تسطیح منابع و سفارش‌دهی مواد با شدت اجرای متغیر [36.1، 2.2، 1399، صفحه 3-13]
 • زمان‌بندی کارگاه باز مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی کارگاه باز چندهدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین [36.1، 2.1، 1399، صفحه 53-63]
 • زمان‌بندی کامیون بهبود سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار [36.1، 1.2، 1399، صفحه 113-123]
 • زمان بین رویدادها یکپارچه‌سازی کیفیت و نگهداری ـ تعمیرات با در نظر گرفتن انحرافات با دلیل چندگانه برای فرایندهای با کیفیت بالا [36.1، 2.2، 1399، صفحه 27-37]
 • زنجیره‌ی تأمین توسعه‌ی مدلی برای تعیین یک سیاست یکپارچه‌ی تولید ـ موجودی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری [36.1، 2.2، 1399، صفحه 63-76]
 • زنجیره‌ی تأمین سبز بازطراحی زنجیره‌ی تأمین سبز ـ مقاوم شبکه‌ی آب‌رسانی: مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی آب‌رسانی شهرکرد [36.1، 2.1، 1399، صفحه 23-32]
 • زنجیره‌ی تأمین غیرقطعی انتخاب هم‌زمان تأمین‌کنندگان و تعیین سیاست موجودی زنجیره‌های تأمین غیرقطعی چندمحصولی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 73-82]
 • زنجیره‌ی مارکف معیارهای اهمیت در پایایی زنجیره‌ی مارکف [36.1، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • زنجیره‌ی مارکوف بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌یی از محصولات چندقطعه‌یی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 15-24]

س

 • سیاست‌گذاری طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران [36.1، 1.1، 1399، صفحه 87-96]
 • سامانه‌های اطلاعاتی اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی بر پایه‌ی روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه [36.1، 1.1، 1399، صفحه 73-85]
 • سانسورشدگی از چپ پایش داده‌های سانسور شده از چپ در فرایندهای چندمرحله‌یی مبتنی بر مدل رگرسیون تحلیل بقا [36.1، 2.1، 1399، صفحه 65-71]
 • سیستم پشتیبان تصمیم ارائه‌ی چارچوب پشتیبان تصمیم و ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و تصمیم‌گیریچندمعیاره در محیط فازی (مطالعه‌ی موردی) [36.1، 2.2، 1399، صفحه 49-61]
 • سیستم زوال‌پذیر بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل [36.1، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • سفارش‌دهی مواد توسعه‌ی مدلی برای مسئله‌ی تسطیح منابع و سفارش‌دهی مواد با شدت اجرای متغیر [36.1، 2.2، 1399، صفحه 3-13]

ش

 • شبکه‌ی آب‌رسانی بازطراحی زنجیره‌ی تأمین سبز ـ مقاوم شبکه‌ی آب‌رسانی: مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی آب‌رسانی شهرکرد [36.1، 2.1، 1399، صفحه 23-32]
 • شبکه‌ی عصبی طراحی سیستم هوشمند انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با در نظرگیری ارزش در معرض ریسک [36.1، 2.2، 1399، صفحه 39-48]
 • شبکه‌ی مادر مخابراتی ایران بررسی معیارهای ارتقای مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی مادر مخابراتی کشور [36.1، 1.1، 1399، صفحه 107-118]
 • شبکه‌های تمام‌متصل کاربرد مدل‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی سری‌های زمانی اقتصادی ـ اجتماعی مورد کاوی: سری زمانی اوج بار مصرفی خانگی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 103-111]
 • شبکه‌های حسگر بی‌سیم ترکیب الگوریتم‌های جهش قورباغه‌یی و کرم شب‌تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم [36.1، 2.1، 1399، صفحه 33-51]
 • شبکه‌های عصبی عمیق کاربرد مدل‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی سری‌های زمانی اقتصادی ـ اجتماعی مورد کاوی: سری زمانی اوج بار مصرفی خانگی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 103-111]
 • شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین مدل‌سازی انتشار مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم} [36.1، 1.1، 1399، صفحه 3-18]
 • شبیه‌سازی مونت کارلو بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل [36.1، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو طراحی سیستم هوشمند انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با در نظرگیری ارزش در معرض ریسک [36.1، 2.2، 1399، صفحه 39-48]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو ارائه‌ی چارچوب پشتیبان تصمیم و ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و تصمیم‌گیریچندمعیاره در محیط فازی (مطالعه‌ی موردی) [36.1، 2.2، 1399، صفحه 49-61]
 • شدت اجرای متغیر توسعه‌ی مدلی برای مسئله‌ی تسطیح منابع و سفارش‌دهی مواد با شدت اجرای متغیر [36.1، 2.2، 1399، صفحه 3-13]
 • شرکت‌های دارویی ارائه‌ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [36.1، 1.2، 1399، صفحه 3-14]

ض

 • ضایعات مدل‌سازی مسئله‌ی مقدار تولید اقتصادی چندمحصولی با کمبود ترکیبی و با در نظر گرفتن غربال‌گری تولید و محدودیت‌های احتمالی: الگوریتم‌های نقطه‌ی درونی و برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی [36.1، 2.2، 1399، صفحه 77-86]

ط

 • طراحی اقتصادی آماری طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران [36.1، 2.2، 1399، صفحه 87-97]
 • طراحی اقتصادی ـ آماری یکپارچه‌سازی کیفیت و نگهداری ـ تعمیرات با در نظر گرفتن انحرافات با دلیل چندگانه برای فرایندهای با کیفیت بالا [36.1، 2.2، 1399، صفحه 27-37]
 • طراحی مجدد شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین بازطراحی زنجیره‌ی تأمین سبز ـ مقاوم شبکه‌ی آب‌رسانی: مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی آب‌رسانی شهرکرد [36.1، 2.1، 1399، صفحه 23-32]
 • طراحی نمودار کنترلی مدل‌سازی و حل مسئله‌ی یکپارچه‌ی مقدار تولید اقتصادی و طراحی نمودار کنترلی در فرایند تولید ناقص با در نظر گرفتن کمبود و محدودیت‌های سطح خدمت و فضای انبار [36.1، 1.1، 1399، صفحه 97-105]

ع

 • عدم قطعیت بررسی تأثیر عدم قطعیت در مسئله‌ی زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی فازی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 77-85]
 • عدم قطعیت طراحی سیستم هوشمند انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با در نظرگیری ارزش در معرض ریسک [36.1، 2.2، 1399، صفحه 39-48]
 • عملگر فازی میانگین بررسی تأثیر عدم قطعیت در مسئله‌ی زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی فازی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 77-85]

ف

 • فرایند چندمرحله‌یی پایش داده‌های سانسور شده از چپ در فرایندهای چندمرحله‌یی مبتنی بر مدل رگرسیون تحلیل بقا [36.1، 2.1، 1399، صفحه 65-71]
 • فرایندهای تولید کوتاه‌مدت طراحی نمودارهای کنترل مبتنی‌بر باقی‌مانده‌ها برای پایش پروفایل‌های خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه‌مدت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 19-28]

ق

 • قابلیت اطمینان مکان‌یابی رقابتی ترتیبی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و گرانشی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 83-95]
 • قیمت بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌یی از محصولات چندقطعه‌یی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • قیمت‌گذاری رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری محصول در یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تخفیف‌های مقداری و سیاست بازگشت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 29-39]

ک

 • کارتل اثر ورود اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران: رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [36.1، 1.1، 1399، صفحه 63-72]
 • کالای فاسد شدنی توسعه‌ی مدلی برای تعیین یک سیاست یکپارچه‌ی تولید ـ موجودی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری [36.1، 2.2، 1399، صفحه 63-76]
 • کیفیت داده‌ها اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی بر پایه‌ی روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه [36.1، 1.1، 1399، صفحه 73-85]
 • کمبود مدل‌سازی و حل مسئله‌ی یکپارچه‌ی مقدار تولید اقتصادی و طراحی نمودار کنترلی در فرایند تولید ناقص با در نظر گرفتن کمبود و محدودیت‌های سطح خدمت و فضای انبار [36.1، 1.1، 1399، صفحه 97-105]
 • کمبود ترکیبی مدل‌سازی مسئله‌ی مقدار تولید اقتصادی چندمحصولی با کمبود ترکیبی و با در نظر گرفتن غربال‌گری تولید و محدودیت‌های احتمالی: الگوریتم‌های نقطه‌ی درونی و برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی [36.1، 2.2، 1399، صفحه 77-86]
 • کنترل فرایند آماری پایش نرخ مرگ و میر جراحی قلب با استفاده از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه‌ی تعدیل ریسک شده [36.1، 1.2، 1399، صفحه 61-75]
 • کنترل کیفیت انتخاب هم‌زمان تأمین‌کنندگان و تعیین سیاست موجودی زنجیره‌های تأمین غیرقطعی چندمحصولی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 73-82]
 • کنترل موجودی توسعه‌ی مدلی برای تعیین یک سیاست یکپارچه‌ی تولید ـ موجودی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری [36.1، 2.2، 1399، صفحه 63-76]
 • کنترل موجودی قطعات یدکی بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل [36.1، 1.2، 1399، صفحه 37-50]

م

 • متوسط طول دنباله پایش نرخ مرگ و میر جراحی قلب با استفاده از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه‌ی تعدیل ریسک شده [36.1، 1.2، 1399، صفحه 61-75]
 • محدودیت اپسیلون تقویت شده ارائه‌ی مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی زمان‌بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها [36.1، 2.2، 1399، صفحه 15-25]
 • محدودیت نرم ارائه‌ی مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی زمان‌بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها [36.1، 2.2، 1399، صفحه 15-25]
 • مدت ضمانت بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌یی از محصولات چندقطعه‌یی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • مدیریت پسماند جامد شهری مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران) [36.1، 1.1، 1399، صفحه 41-50]
 • مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز مدل‌سازی انتشار مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم} [36.1، 1.1، 1399، صفحه 3-18]
 • مدل بیز مدل بیزین ریسک مشتری بر پایه‌ی مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری [36.1، 2.1، 1399، صفحه 13-21]
 • مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا بررسی معیارهای ارتقای مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی مادر مخابراتی کشور [36.1، 1.1، 1399، صفحه 107-118]
 • مدل رگرسیون تحلیل بقا پایش داده‌های سانسور شده از چپ در فرایندهای چندمرحله‌یی مبتنی بر مدل رگرسیون تحلیل بقا [36.1، 2.1، 1399، صفحه 65-71]
 • مدل زمان شکست تسریع‌یافته طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران [36.1، 2.2، 1399، صفحه 87-97]
 • مدل‌سازی انتشار مدل‌سازی انتشار مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم} [36.1، 1.1، 1399، صفحه 3-18]
 • مدل‌سازی ریاضی توسعه‌ی مدلی برای تعیین یک سیاست یکپارچه‌ی تولید ـ موجودی در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری [36.1، 2.2، 1399، صفحه 63-76]
 • مدل‌سازی ریاضی برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی کارگاه باز چندهدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین [36.1، 2.1، 1399، صفحه 53-63]
 • مدل عمیق ترکیبی کاربرد مدل‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی سری‌های زمانی اقتصادی ـ اجتماعی مورد کاوی: سری زمانی اوج بار مصرفی خانگی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 103-111]
 • مدل فازی بررسی تأثیر عدم قطعیت در مسئله‌ی زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی فازی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 77-85]
 • مسیریابی چندگامی ترکیب الگوریتم‌های جهش قورباغه‌یی و کرم شب‌تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم [36.1، 2.1، 1399، صفحه 33-51]
 • مسئله‌ی زمان‌بندی پرستاران بررسی تأثیر عدم قطعیت در مسئله‌ی زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی فازی [36.1، 1.2، 1399، صفحه 77-85]
 • معیار اقتصادی بررسی معیارهای ارتقای مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی مادر مخابراتی کشور [36.1، 1.1، 1399، صفحه 107-118]
 • معیار امنیت و خطرپذیری بررسی معیارهای ارتقای مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی مادر مخابراتی کشور [36.1، 1.1، 1399، صفحه 107-118]
 • معیار حاکمیتی بررسی معیارهای ارتقای مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی مادر مخابراتی کشور [36.1، 1.1، 1399، صفحه 107-118]
 • معیارهای تعیین اهمیت در ریسک معیارهای اهمیت در پایایی زنجیره‌ی مارکف [36.1، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • مقاوم‌سازی بازطراحی زنجیره‌ی تأمین سبز ـ مقاوم شبکه‌ی آب‌رسانی: مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی آب‌رسانی شهرکرد [36.1، 2.1، 1399، صفحه 23-32]
 • مقدار ارزش انتظاری پایش داده‌های سانسور شده از چپ در فرایندهای چندمرحله‌یی مبتنی بر مدل رگرسیون تحلیل بقا [36.1، 2.1، 1399، صفحه 65-71]
 • مقدار تولید اقتصادی مدل‌سازی و حل مسئله‌ی یکپارچه‌ی مقدار تولید اقتصادی و طراحی نمودار کنترلی در فرایند تولید ناقص با در نظر گرفتن کمبود و محدودیت‌های سطح خدمت و فضای انبار [36.1، 1.1، 1399، صفحه 97-105]
 • مقدار تولید اقتصادی مدل‌سازی مسئله‌ی مقدار تولید اقتصادی چندمحصولی با کمبود ترکیبی و با در نظر گرفتن غربال‌گری تولید و محدودیت‌های احتمالی: الگوریتم‌های نقطه‌ی درونی و برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی [36.1، 2.2، 1399، صفحه 77-86]
 • مکان‌یابی تسهیلات مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران) [36.1، 1.1، 1399، صفحه 41-50]
 • مکان‌یابی رقابتی مکان‌یابی رقابتی ترتیبی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و گرانشی [36.1، 2.1، 1399، صفحه 83-95]
 • منابع دوگانه محدود انسان و ماشین مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی کارگاه باز چندهدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین [36.1، 2.1، 1399، صفحه 53-63]
 • موجودی رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری محصول در یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تخفیف‌های مقداری و سیاست بازگشت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 29-39]

ن

 • نت پیشگیرانه‌ی ناکامل بهینه‌سازی هم‌زمان فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل [36.1، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • نرخ بازگشت رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری محصول در یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تخفیف‌های مقداری و سیاست بازگشت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 29-39]
 • نظریه‌ی بازی رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری محصول در یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تخفیف‌های مقداری و سیاست بازگشت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 29-39]
 • نظریه بازی‌ها اثر ورود اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران: رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها [36.1، 1.1، 1399، صفحه 63-72]
 • نظریه‌ی کمینه‌ی انرژی پتانسیل امکان‌سنجی بهینه‌سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی اجزای محدود [36.1، 1.2، 1399، صفحه 51-60]
 • نگهداری ـ تعمیرات یکپارچه‌سازی کیفیت و نگهداری ـ تعمیرات با در نظر گرفتن انحرافات با دلیل چندگانه برای فرایندهای با کیفیت بالا [36.1، 2.2، 1399، صفحه 27-37]
 • نمودار کنترل طراحی نمودارهای کنترل مبتنی‌بر باقی‌مانده‌ها برای پایش پروفایل‌های خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه‌مدت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 19-28]
 • نمودار کنترل جمع تجمعی طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران [36.1، 2.2، 1399، صفحه 87-97]
 • نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه‌ی تعدیل ریسک شده پایش نرخ مرگ و میر جراحی قلب با استفاده از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه‌ی تعدیل ریسک شده [36.1، 1.2، 1399، صفحه 61-75]
 • نمودار میانگین متحرک موزون نمایی طراحی نمودارهای کنترل مبتنی‌بر باقی‌مانده‌ها برای پایش پروفایل‌های خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه‌مدت [36.1، 1.1، 1399، صفحه 19-28]