دوره و شماره: دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 3-132 

پژوهشی

مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی

صفحه 3-11

هنگامه شمس؛ سهیل قیلی؛ علیرضا شمس؛ امیر اخلاصی