دوره و شماره: دوره 34.1، شماره 1.2، شهریور 1397، صفحه 1-172 
تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی

صفحه 55-63

10.24200/j65.2018.5601

علی نوروزیان؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدتقی اخوان نیاکی