دوره و شماره: دوره 34.1، شماره 2.1، اسفند 1397، صفحه 1-152 
اندازه گیری کارایی ساختارهای شبکه‌یی در شرایط کنترل متغیرهای واسطه‌یی

صفحه 101-109

10.24200/j65.2018.20051

امیر حسن زاده؛ سید مصطفی رضوی؛ غلامرضا جهانشاهلو؛ امین مصطفایی